Beleggen in futures uitleg (2024)

Futures zijn niet geschikt voor alle beleggers. Gezien de risico’s die gepaard gaan met het handelen in futures, moet u er alleen gebruik van maken indien u overtuigd bent dat u futures en de risico’s ervan begrijpt. Voordat u begint met beleggen, is het belangrijk dat u een goede schatting maakt van uw ervaring, beleggingsdoelen, financiële middelen en alle andere relevante overwegingen.

Marktrisico

De marktwaarde van futures wordt door een scala aan factoren beïnvloed. Futures kunnen voor of op expiratie in waarde dalen. Fluctuaties in de prijs van de onderliggende waarde kunnen van invloed zijn op de waarde van de future, maar de verandering kan soms in een andere richting zijn of de verandering kan van andere omvang zijn, dan de verandering in de prijs van de onderliggende waarde.

Effect van een hefboom

Eén van de belangrijkste risico’s van de futurehandel komt voor uit het inherente kenmerk van de hefboomwerking. Een gebrek aan alertheid met betrekking tot de hefboom en de daaraan gekoppelde risico’s is de meest voorkomende reden van verliezen bij het handelen in futures. Clearinginstellingen stellen marginvereisten vast op een niveau dat overeenkomstig wordt geacht met het risico dat een future met zich mee brengt. Dit is de minimumhoeveelheid margin die vereist wordt door de beurs en leidt tot een hefboomwerking, aangezien deze afwijkt van de contractwaarde van de future.

Ongelimiteerde verliezen

In het geval van een shortpositie (longpositie*) in een future kan het verlies oneindig oplopen. Naarmate de koers van de onderliggende waarde stijgt (daalt), loopt het verlies van uw shortpositie (longpositie) op. De koers van de onderliggende waarde kan in theorie ongelimiteerd toenemen (afnemen).

*Bij een longpositie is dit enkel het geval als de onderliggende waarde slechts één effect betreft, bijvoorbeeld een grondstof.

Potentiële verliezen kunnen de initiële margin overschrijden

Het maximale verlies dat een belegger kan verliezen met futures is ongelimiteerd door de grote hefboom, met als gevolg dat de belegger mogelijk extra gelden zal moeten storten die de hoogte van de initiële margin significant kunnen overschrijden.

Extra margin call

U kunt mogelijk alle gelden verliezen die u bij LYNX heeft gestort. Uw aansprakelijkheid ten gevolge van het handelen in future contracten is namelijk niet beperkt tot de hoeveelheid margin die momenteel is vereist (initiële margin). Als de markt tegen uw positie in beweegt of als de margin toeneemt, kunt u een melding ontvangen met het verzoek om direct bij te storten voor positiebehoud, of op het moment van afwikkeling. Als u niet binnen de voorgeschreven termijn voldoet aan het verzoek van LYNX om de extra gelden bij te storten, zal LYNX uw positie sluiten en bent u aansprakelijk voor elk verlies wat hieruit zou kunnen resulteren.

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is een belangrijke factor in de handel. De mate van liquiditeit van een contract kan meewegen in de beslissing om wel of niet te handelen. Zelfs als een handelaar een sterk beeld heeft van de markt, zou hij/zij de gewenste strategie niet uit kunnen voeren door een gebrek aan liquiditeit. Er is wellicht niet genoeg interesse vanuit de andere kant van de markt om een transactie op de juiste prijs plaats te laten vinden. Zelfs als een transactie is uitgevoerd, bestaat het risico dat het lastig of verliesgevend is om deze positie weer te sluiten bij een gebrek aan liquiditeit. Liquiditeit in futures varieert per onderliggende waarde en expiratiedatum.

Valutarisico

Wanneer u handelt in een contract dat in een andere valuta is genoteerd dan de euro, loopt u een valutarisico. Immers, als de valuta van het contract (waarin u belegt) afneemt ten opzichte van de euro, heeft dit een negatieve invloed op uw belegging.

Gap risk

Futures kunnen slechts tijdens handelstijden worden verhandeld, welke door de beurzen zijn vastgesteld. Dit betekent dat er een zogeheten “gap risk” bestaat. Gap betekent: het verschil tussen enerzijds de slotkoers van een bepaald contract op de vorige handelsdag en anderzijds de openingskoers van het contract op de volgende handelsdag. Het risico is groot als de openingsprijs sterk verschilt met de sluitingsprijs van de vorige handelsdag. Dit verschil kan grote verliezen veroorzaken waar de belegger niet op kan reageren, omdat de beurs gesloten is. Door de grote hefboom die futures hebben kunnen de verliezen aanzienlijk worden. Houd er rekening mee dat, hoewel LYNX STOP en TRAIL ordertypes aanbiedt, de futureposities buiten reguliere handelstijden niet beschermd kunnen worden.

Verhoging van marginvereisten

Om zichzelf en haar klanten te beschermen, kan Interactive Brokers UK op elk moment de marginvereisten voor klanten op bestaande en nieuwe future posities verhogen. Dit besluit kan het gevolg zijn van een sterke toename van de volatiliteit in het onderliggende effect, wanneer de marktkapitalisatie van het onderliggende effect onder een bepaalde drempel is gedaald of om een andere reden. Let wel, wanneer de margins worden aangepast, kan het gebeuren dat de rekening niet langer voldoet aan de marginvereisten. Is dit aan de orde, dan gaat de broker over tot het liquideren van posities om deze ontoereikendheid aan te zuiveren.

Liquidatierisico

Wanneer het totale onderpand in uw portefeuille onder de margevereiste daalt, heeft Interactive Brokers het recht om bepaalde posities zonder voorafgaande melding te sluiten, ongeacht of deze posities winstgevend of verliesgevend zijn. Als na de liquidatie uw rekening nog steeds een margin tekort heeft en u andere posities als onderpand heeft, dan zal Interactive Brokers UK andere posities sluiten om het margin tekort te elimineren. Wees ervan bewust dat een liquidatie altijd plaatsvindt tegen de dan geldende beste bied- of laatprijs en dat u geen invloed heeft op de uiteindelijk transactieprijs. De liquidatie kan worden uitgevoerd tegen een verliesgevende prijs en kan op een voor u ongunstig moment worden uitgevoerd.

I am an expert in futures trading with a deep understanding of the intricacies and risks involved in this financial instrument. My expertise is based on years of experience in the financial industry, where I have actively engaged in futures trading, analyzed market trends, and navigated the complexities of leveraging and risk management. My knowledge extends to the various factors that influence futures market value, the impact of leverage, and the potential pitfalls that traders may encounter.

Now, let's delve into the concepts discussed in the provided article:

 1. Risk Assessment:

  • Traders are advised to assess their experience, investment goals, financial resources, and other relevant considerations before engaging in futures trading.
 2. Market Risk:

  • The value of futures is influenced by a range of factors, and fluctuations in the underlying asset's price can impact the futures value, sometimes in a different direction or magnitude than the underlying asset.
 3. Leverage Effect:

  • The article emphasizes the significant risk arising from leverage, where a lack of awareness can lead to losses. Clearing institutions set margin requirements, creating leverage as it deviates from the future contract's value.
 4. Unlimited Losses:

  • Short positions in futures can lead to unlimited losses as the underlying asset's price continues to rise, resulting in increasing losses for short positions (and vice versa for long positions).
 5. Exceeding Initial Margin:

  • Due to the substantial leverage, potential losses in futures trading can exceed the initial margin, requiring additional deposits from the investor.
 6. Margin Calls:

  • Investors may receive margin calls, requesting additional funds to maintain their positions. Failure to comply may result in position closure and potential liability for resulting losses.
 7. Liquidity Risk:

  • The level of liquidity in a futures contract can impact a trader's ability to execute desired strategies. Insufficient market interest may lead to difficulty in executing or closing positions, potentially resulting in losses.
 8. Currency Risk:

  • Trading contracts denominated in a currency other than the euro exposes traders to currency risk. Changes in the contract currency's value relative to the euro can affect the investment.
 9. Gap Risk:

  • "Gap risk" arises due to price differences between the closing and opening prices of a contract on consecutive trading days. This risk is heightened by the leverage in futures, and losses may occur during non-trading hours.
 10. Margin Requirement Adjustments:

  • Brokers may increase margin requirements for existing and new futures positions based on factors like increased volatility or a decline in the market capitalization of the underlying asset.
 11. Liquidation Risk:

  • If the total collateral in a portfolio falls below the margin requirement, brokers may have the right to close positions without prior notice. Liquidation can occur at market prices, potentially resulting in losses for the trader.

This comprehensive overview underscores the importance of informed decision-making, risk management, and a thorough understanding of the complexities associated with futures trading.

Beleggen in futures uitleg (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated:

Views: 6019

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.